پرسش نامه فضایل انسانی فرم 14 سوالی

این پرسش نامه توسط تان و کلووی ارائه شده است و دارای 14سوال 6 گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل1-معرفت 2-انسانیت 3-خویشتن داری است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد