پرسش نامه فرهنگ سیاسی دانشجویان

هدف این ابزار بررسی الگوی مسلط فرهنگ سیاسی دانشجویان است.ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.