پرسش نامه فرهنگ سیاسی دانشجویان

45,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی الگوی مسلط فرهنگ سیاسی دانشجویان است.ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.