پرسش نامه فرسودگی شغلی

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال است که به سنجش فرسودگی هیجانی،پدید ه های شخصیت زدایی وفقدان تحقق شخصی در چارچوب فعالیت حرفه ای را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.