پرسش نامه فرا شناخت

هدف این آزمون سنجش تفاوتهای بین فردی که در مورد یاورهای مثبت و منفی نسبت به نگرانی وافکار مزاحم است.که شامل دو فرم میباشد که هرکدام دارای ۶۵ و۳۰ عبارت هستند. ودارای روش نمره گذاری است.