پرسش نامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر وفاق اجتماعی بوده است.ودارای ۲۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.