پرسش نامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر وفاق اجتماعی بوده است ودارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.