پرسش نامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و آزادی

50,000 ریال – خرید
ایا آزمون درک دانشجویان از عدالت و آزادی را مشخص میکند ودارای ۱۵ عبارت و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.