پرسش نامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و ازادی

هدف این آزمون ارزیابی درک دانشجویان از عدالت و آزادی است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.