پرسش نامه عوامل موثر بر عام گرایی

هدف این آزمون بررسی میزان حاکمیت ضوابط عام برنوع روابط افاد جامعه بوده است ودارای ۳۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.