پرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر مفهوم خود

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مفهوم خود بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.