پرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق

هدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر در خواست طلاق است و دارای ۳۰ سوال و گویه میباشد که بر روی ۱۶۲ نفر از زنان و مردان یافت آباد به روش نمونه گیری طبقه ای اجرا شده است.