پرسش نامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان

40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر افسردگی بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.