پرسش نامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف تبیین آن

هدف اصلی این ابزار بررسی علل بزهکاری نوجوانان بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.