پرسش نامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف تبیین آن

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی علل بزهکاری نوجوانان بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.