پرسش نامه طرح واره های اولیه همسر گزینی

این پرسش نامه توسط عالی بر مبنای نظریه جفری یانگ تهیه شده است و دارای60 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد