پرسش نامه طرحواره های فرزند پروری یانگ

45,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط یانگ ارائه شد و دارای72 سوال2 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای17خرده مقیاس شامل 1-محرومیت هیجانی2-رهاشدگی/بی ثباتی3-بی اعتمادی/بد رفتاری4-آسیب پذیری به ضرر یا بیماری5-وابستگی/بی کفایتی6-نقص/شرم7-شکست8-اطاعت9-ایثارگری10-معیار های سر سختانه 11-استحقاق/ بزرگ منشی12-خویشتن داری13-گرفتار14-منفی گرایی15-بازداری هیجانی 16-تنبیه17-پذیرش جویی می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .