پرسش نامه طرحوارهای ناسازگاراولیه یانگ

70,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط جفری یانگ ارائه شده است و داراي 75سوال 6گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر نمرات است و اين پرسش نامه داراي 15 خرده مقياس شامل 1-محرومیت هیجانی2-رهاشدگی-بی ثباتی3-بی اعتمادی -بد رفتاری4-انزوای اجتماعی5-نقص-شرم6-شکست7-وابستگی-بی کفایتی8-آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری 9-گرفتاری-در دام افتادگی10-اطاعت11-ایثار12-بازداری هیجانی13-معیار های سرسختانه-عیب جویی افراطی14-استحقاق15-خویشتن داری است و داراي 18صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد