پرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند

این آزمون به بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری می پردازد ودارای ۳۰ عبارت و روایی وپایایی میباشد.