پرسش نامه شیوه فرزند پروری پارکر

این آزمون به منظور تصحیح برخی از محدودیت ها ونقایص ابزار پیوند ساخته شده است دارای ۱۵ سوال است وروش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.