پرسش نامه شیوه فرزند پروری پارکر

30,000 ریال – خرید
این آزمون به منظور تصحیح برخی از محدودیت ها ونقایص ابزار پیوند ساخته شده است دارای ۱۵ سوال است وروش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.