پرسش نامه شکل گیری گروه

این پرسش نامه دارای 4 گروه مجموعه رفتار است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد