پرسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم

هدف این آزمون شناخت ویزگیهای مجرمین محبوس در زندانها بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است که در پیان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.