پرسش نامه شخصیت تیپd

این آزمون مشتمل بر ۱۴ گویه است. که دو ویژگی کلی عاطفی منفی و باز داری اجتماعی را ارزیابی میکند. ودارای اعتبار و روش نمره گذاری است.