پرسش نامه شخصیت تیپ c

این آزمون دارای ۳۰ سوال است. که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،گاهی اوقات،بیشتر اوقات، وهمیشه است. ودارای روش نمره گذاری میباشد.