پرسش نامه شخصیتی گری -ویلسون

این آزمون دارای ۱۲۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها ،بله،خیر نمی دانم میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.