پرسش نامه شخصیتی هگزاکو

[purchase_link id=”9191″ style=”button” color=”gray” text=”خرید”پرسشنامه شخصیتی هگزاکو مدلی از ابعاد عاملی شخصیت است که از ۶۰ سوال وشش بعد تشکیل شده است که هربعد دارای ۱۰ سوال میباشد که دارای روش نمره گذاری است.