پرسش نامه شخصیتی شریک ایده آل

45,000 ریال – خرید
هدف این ابزار اندازه گیری شخصیتی شریک ایده آل است. ودارای ۶۰ سوال میباشد که دارای پایایی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.