پرسش نامه شخصیتی شریک ایده آل

هدف این ابزار اندازه گیری شخصیتی شریک ایده آل است. ودارای ۶۰ سوال میباشد که دارای پایایی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.