پرسش نامه شادکامی آکسفورد

اين پرسش نامه توسط آرگیل ارائه شده است و داراي29 سوال 6گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازا ت است و داراي 7صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد