پرسش نامه شاخص رضایت از زندگی سالمندان

این آزمون دارای ۲۰ عبارت است که هدف آن ارزیابی کلی احساس بهزیستی سالمندان وتشخیص سالخوردگی موفقیت آمیز است.ودارای روش نمره گذاری و پایایی ،روایی میباشد.