پرسش نامه شاخص جامع رفتارهای ضد تولید(شش مولفه اصلی-یک مولفه کلی)فرم120سوالی

50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گوداشتاین و لانیون ارائه شده است و داراي 120سوال 2گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي6 خرده مقياس شامل1-وابستگی پذیری(قابلیت اعتماد)2-پرخاشگری3-سو مصرف مواد 4-صداقت5-سواستفاده از کامپیوتر6-آزار و اذیت جنسی است و داراي 10 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد