پرسش نامه سیاهه کمال گرایی (هیل)

اين پرسش نامه توسط هیل ارائه شده است و داراي 59سوال5 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و اين پرسش نامه داراي
8خرده مقياس شامل1-تمرکز بر اشتباهات 2-معیارهای بالا برای دیگران 3-نیاز به تایید 4-نظم و سازمان دهی5-ادراک فشار از سوی والدین6-هدف مندی7-نشخوار فکری8-تلاش برای عالی بودن می باشدو داراي 13 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد