پرسش نامه سیاهه کالیفرنیا

50,000 ریال – خرید
این آزمون یک ابزار سیاهه مدادکاغذی-خوداجرااست.که از ۴۸۰ گویه صحیح-غلط تشکیل شده است که ۱۸ مقیاس را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری واعتبار وروایی برخوردار است.