پرسش نامه سیاهه روانی-اجتماعی نیرومندی من

50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اریکسون ارائه شده است و داراي دو فرم می باشد فرم اول دارای 32سوال 5گزينه اي و فرم دوم دارای 64 سوال 5 گزینه ای می باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و اين پرسش نامه داراي 13صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد