پرسش نامه سیاهه حالت – رگه بروزخشم اسپیلبرگر

اين پرسش نامه توسط اسپیلبرگر ارائه شده است و داراي57 سوال 4گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6
خرده مقياس شامل 1-حالت خشم2-رگه خشم 3-ابراز درونی خشم 4-ابراز برونی خشم 5-کنترل درونی خشم6-کنترل بیرونی خشم است و داراي 9صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد