پرسش نامه سکوت سازمانی (شش مولفه ای )فرم 30 سوالی

این پرسش نامه توسط ون داین،آنگ وبوترو ارائه شده است و دارای 30 سوال 7گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 6خرده مقیاس شامل 1-سکوت ایجاد سازمانی2-سکوت دفاعی سازمانی3-سموت جامعه یار سازمانی 4- سموت ایجایی فردی 5- سکوت دفاعی فردی 6-سکوت جامعه یار فردی است و دارای 3 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد