پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در ان

هدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری بر گرایش دینی افراد بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.