پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن

هدف اصلی این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.