پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.