پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن

هدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.