پرسش نامه سنجش نگرش خانواد ه ها نسبت به باروری و بررسی عوامل موثر برآن

هدف اصلی این ابزار بررسی باروری بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.