پرسش نامه سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر دینداری جوانان است ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.