پرسش نامه سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن

هدف این ابزار بررسی عوامل موثر بر دینداری جوانان میباشد ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.