پرسش نامه سنجش اعتیاد به گوشی همراه

هدف این آزمون سنجش میزان اعتیاد به گوشی همراه است.ودارای ۱۷ سوال و روش نمره گذاری است واز اعتبار وروایی برخوردار است.