پرسش نامه سلسله مراتب ارزش ها نزد جوانان

هدف این آزمون بررسی سلسله مراتب ارزشها بوده است.وبر روی ۲۱۶ نفر از جوانان سال چهارم متوسطه ،دانشجویان تربیت معلم،ودانشجویان دانشگاه آزاد قوچان به روش نمونه گیری تصادفی وطبقه ای نسسسسبی اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.