پرسش نامه سلامت عمومی

هدف این آزمون اندازه گیری و تشخیص سلامت روان است. و۲۴ ماده دارد که هریک از آنها شدت مشکلات روانی را با استفاده از مقیاس لیکرتی چهار رتبه ای اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری و پایایی وروایی میباشد.