پرسش نامه سطوح انگیزش شغلی

این آزمون ابزاری برای ارزیابی سطوح انگیزش شغلی وسنجشی ساده برای اندازه گیری حد انگیزش درونی کارکنان است ودارای ۲۸ سوال و روش نمره گذاری،روایی و پایایی میباشد.