پرسش نامه سرمایه معنوی (چهار مولفه ای )فرم 20 سوالی

این پرسش نامه توسط گل پرور و جوادیان ارائه شده است و دارای 20 سوال 5گزینه ای می باشد و از
روایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 4خرده مقیاس شامل 1- دلبستگی به خداوند 2-ارزش گرایی معنوی 3- تاثیر گذاری معنوی 4- رابطه تعالی گرای با خداوند است و دارای 2 صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد