پرسش نامه سرمایه عاطفی در محیط کار فرم 33 سوالی

این پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و دارای 33 سوال 5 گزینه ای می باشد و از
روایی و پایایی برخوردار است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه دارای 3
خرده مقیاس شامل 1-عاطفه مثبت شبه حالت 2-احساس انرژی 3- شادمانی است و دارای 3صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد