پرسش نامه سرمایه عاطفی در محیط کار فرم 20سوالی

این پرسش نامه دارای 20 سوال 5 گزینه است و دارای تفسیر امتیازات است و از روایی و پایایی برخوردار است .این پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس شامل 1- عاطفه مثبت شبه حالت 2- احساس انرژی 3- شادمانی است و دارای 3 صفحه است و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد