پرسش نامه سرشت و منش

این آزمون ۱۲۵ گویه دارد و آزمودنی به این گویه ها بصورت صحیح و غلط پاسخ می دهد. ودارای پایایی ،روایی وروش نمره گذاری است.