پرسش نامه سبک هویت برزونسکی

این آزمون به منظور ارزیابی جهت گیری هویت افراد تهیه شده است. ویک ابزار خود گزارش دهی ۴۰ عبارتی است ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد.