پرسش نامه سبک های هویت

این آزمون برای سنجش سطح های هویت مناسب است.از۶۴ ماده تشکیل شده است و دارای ۴خرده مقیاس است.واز روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.