پرسش نامه سبک های شوخ طبعی

این آزمون دارای ۳۲ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،زیاد موافقم،تا حدی موافقم،بینابین،تاحدی مخالفم،زیاد مخالفم،کاملا مخالفم میباشد. ودارای روش نمره گذاری است.